Bulevip en win £5 voor elke vriend!
 

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Bulevip heet u welkom en nodigt u uit om deze juridische kennisgeving te lezen die de voorwaarden beschrijft die van toepassing zijn op uw navigatie op de website, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving. We raden u aan deze inhoud regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de website voldoet aan de criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, informeert Bulevip de gebruiker dat elke suggestie, twijfel of vraag zal worden ontvangen en verwerkt via de contactkanalen die op deze website zijn ingeschakeld.

1. EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), wordt de gebruiker geïnformeerd dat het eigendom van de website toebehoort aan:

Bedrijfsnaam: Bulevip Digital Services, SL

NIF: B19526862.

Maatschappelijke zetel: C/ Ribera del Beiro, s/n (Under the Be One Sports Center) 18014 - Granada Spanje.

Telefoon: 911309808.

e-mail : info@bulevip.com .

Registratiegegevens in het handelsregister: REG. MERCANTIL DE GRANADA VOLUME 1.499 FOLIO 82 BLAD: GR-43.474 REGISTRATIE 1ª.

2. VOORWERP

Bulevip biedt de inhoud en diensten aan die beschikbaar zijn op de website, onderworpen aan deze juridische kennisgeving en het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna het "privacybeleid"). Via de website biedt BULEVIP Gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie over het bedrijf, haar contactgegevens, haar producten en diensten, haar tarieven, haar commerciële aanbiedingen, haar locatie, evenals de mogelijkheid om inhoud te delen en te interageren met onze sociale netwerken. Toegang tot deze website of het gebruik ervan op welke manier dan ook verleent u de kwalificatie "Gebruiker" en impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgeving.

3. PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Gebruiker kan deze website bezoeken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken; Er zijn echter verschillende mogelijkheden voor vragen of formulieren, evenals met betrekking tot het aankoopproces, waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten, garanderen gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. BULEVIP heeft interne procedures om de naleving te garanderen van de verplichtingen vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en de vrij verkeer van deze gegevens (AVG), evenals de bepalingen van de toepasselijke nationale regelgeving inzake gegevensbescherming. U kunt alle informatie raadplegen over hoe wij omgaan met de gegevens die via deze website worden verzameld, door naar ons Privacybeleid te gaan .

4. GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een bestand dat naar de computer van de Gebruiker wordt gedownload bij het bezoeken van bepaalde webpagina's. Cookies stellen een website onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van een computer op te slaan en op te halen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten, kunnen ze worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen. U kunt de informatie over het type cookies dat we gebruiken raadplegen door naar ons Cookiebeleid te gaan .

5. ONLINE VERKOOPPROCES

De gebruiker kan de producten kopen die via onze website worden aangeboden, waarvoor hij het proces moet voltooien in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in onze algemene contractvoorwaarden .

6. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de website wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel gebruik en/of onderhevig zijn aan op Intellectuele Eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of andere elementen die in de pagina zijn opgenomen, die het exclusieve eigendom zijn van Bulevip en/of van derden, die het exclusieve recht hebben om ze in economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen stemt de Gebruiker ermee in dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier publiekelijk te communiceren, transformeren of wijzigen, waardoor BULEVIP gevrijwaard blijft van elke claim die voortvloeit uit het niet nakomen van dergelijke verplichtingen. Toegang tot de Website houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze juridische kennisgeving van de website verleent gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de website en/of de inhoud ervan dan die welke hierin uitdrukkelijk worden vermeld. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten zal onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door BULEVIP of de derde eigenaar van de betreffende rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en in het algemeen alle bestaande intellectuele creaties op deze site, evenals de site zelf als geheel, als multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als rechten auteursrecht door auteursrecht. Bulevip is de eigenaar van de elementen waaruit het grafisch ontwerp van de website bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafieken en alle andere inhoud van de website of heeft in ieder geval de bijbehorende autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen.

Evenzo is het verboden om het "auteursrecht", evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten, te verwijderen, te omzeilen en/of te manipuleren. De Gebruiker van deze Website verbindt zich ertoe de genoemde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, waarbij Bulevip zich in elk geval de uitoefening van alle middelen of juridische acties voorbehoudt ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7. HYPERLINKS

De Bulevip-website bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd, om de toegang van gebruikers tot informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. In overeenstemming hiermee is BULEVIP niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde websites, noch heeft het de positie van garant of partij die de diensten en/of informatie aanbiedt die via links van derden kunnen worden aangeboden.

In het geval dat deze website links bevat naar websites van derden, zal de Gebruiker worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de nieuwe website, en accepteren dat Bulevip niet verantwoordelijk is of enige wettelijke verplichting heeft voor het gebruik van dergelijke sites . Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), stelt de aanbieder zichzelf ter beschikking van gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en werkt actief mee aan de terugtrekking of, waar gepast, het blokkeren van al die inhoud die de nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Gebruiker krijgt een beperkt, herroepelijk en niet-exclusief recht om links naar de website te maken, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik, tenzij gebruik voor commerciële doeleinden uitdrukkelijk is toegestaan.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Gebruiker stemt ermee in om:

Maak gepast en rechtmatig gebruik van de website, evenals de inhoud en diensten, in overeenstemming met:

 1. te allen tijde de toepasselijke wetgeving;

 2. de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website;

 3. moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten en

 4. openbare orde.

Voorzie jezelf van alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.

Geef waarheidsgetrouwe informatie door uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan de formulieren op de Website en deze te allen tijde up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde beantwoordt aan de werkelijke situatie van de Gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die Bulevip of derden wordt berokkend als gevolg van de verstrekte informatie.

De Gebruiker dient zich tevens te onthouden van:

 1. Ongeoorloofd of frauduleus gebruik maken van de Website en/of de inhoud ervan voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of het normale gebruik van de services of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die op computerapparatuur zijn opgeslagen, verhinderen.

 2. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Website, haar leveranciers of derden.

 3. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk introduceren of verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de fysieke of logische systemen van BULEVIP, haar leveranciers of derden.

 4. Pogingen om toegang te krijgen tot de gegevens van BULEVIP, externe providers en andere Gebruikers, deze te gebruiken en/of te manipuleren.

 5. De inhoud reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via enige vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan.

 6. Verwijder, verberg of manipuleer de notities over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van BULEVIP of derden identificeren die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of andere informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.

Als om toegang te krijgen tot sommige diensten en/of inhoud van de website, een soort referentie of wachtwoord wordt gegenereerd, stemt de gebruiker ermee in deze zorgvuldig te gebruiken en deze te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg zal hij verantwoordelijk zijn voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid, en ermee instemmen deze niet tijdelijk of permanent over te dragen aan derden, noch om toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud door buitenstaanders. Evenzo gaat u ermee akkoord om BULEVIP op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om over te gaan tot onmiddellijke annulering. Bijgevolg zal BULEVIP, zolang u de bovenstaande kennisgeving niet doet, vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het ongepaste gebruik van uw wachtwoord, aangezien het uw verantwoordelijkheid is voor elk onwettig gebruik van de inhoud en/of diensten van de Website door onwettige derde partij.

Bulevip is niet verantwoordelijk voor enige schade die onder andere voortvloeit uit:

 1. interferentie, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of ontkoppelingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of voor enige andere oorzaak buiten de controle van BULEVIP.

 2. Illegale inbraken door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.

 3. oneigenlijk of ongepast misbruik van de Website.

 4. beveiligings- of browsefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van verouderde versies daarvan. De beheerders van BULEVIP behouden zich het recht voor om alle inhoud of informatie op de Website geheel of gedeeltelijk in te trekken.

9. VEILIGHEID

Bulevip gebruikt technologieën die geschikt zijn voor de huidige stand van de techniek om uw persoonlijke gegevens en informatie te beschermen en onze website wordt opgeslagen op beveiligde servers die beschermd zijn tegen de meest voorkomende soorten aanvallen. BULEVIP heeft technische en organisatorische maatregelen genomen die de veiligheid van persoonsgegevens garanderen en de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.

10. OVERMACHT

Bulevip is niet verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid om de dienst te leveren, als de oorzaak te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, oproer, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in algemeen alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis.

11. GESCHILLENBESLECHTING. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In het geval dat een bepaling van deze Juridische Kennisgeving niet-afdwingbaar of nietig is op grond van de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Juridische Kennisgeving als geheel niet onafdwingbaar of nietig maken. In dergelijke gevallen zal BULEVIP overgaan tot het wijzigen of vervangen van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt die in de oorspronkelijke bepaling worden weerspiegeld.

Voor de beslechting van alle geschillen of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan, de rechtbanken en tribunalen van de stad Granada, tenzij de gebruiker een consument is, in welk geval de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd zijn.

Evenzo kunnen de aanbieder en de gebruiker hun geschillen voorleggen aan de arbitrage waarin is voorzien in de wetgeving inzake arbitrage en verdediging van consumenten en gebruikers, en aan de procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting die zijn vastgesteld door middel van gedragscodes of andere instrumenten van zelfregulering.

Datum laatste update: 01/04/2023Tu Pedido Bulevip

We werken uw bestelling bij

Wacht even.

...